Actiemiddelen

SOEMOED Vlaanderen

صمود

 

Actiemiddelen

 

Als kleine groep kiezen wij voor informatie en vorming in onze eigen omgeving, naast politieke druk op Europese beslissingscentra. Wij willen daarbij ook samenwerken met analoge bewegingen want wij zijn een deel van de ruimere solidariteitsbeweging voor een rechtvaardige vrede in Israël-Palestina.

 

 1. Informatie en vorming van de leden en sympathisanten van Soemoed

Dat veronderstelt het verzamelen en toegankelijk maken van informatie, ook onderling tussen de leden.

 

 1. Informatie en vorming naar een groter publiek
 • door organisatie van vorming over de problematiek

 

 • door informatie te geven op vormingsbijeenkomsten en in onderwijsinstellingen

 

 • door het beschikbaar stellen van of verwijzen naar bestaand audio-visueel, digitaal of gedrukt materiaal

 

 • door mee te werken aan informatie- en sensibiliseringscampagnes van andere organisaties en in het onderwijs

 

 • door vormen van dialoog en uitwisseling te ondersteunen: b.v. Joods-Palestijnse ontmoetingen ter plaatse, inleefreizen en sociaal toerisme.

 

 1. Druk uitoefenen op beleidsverantwoordelijken
 • door het geven van gerichte informatie naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen, b.v. bij de bespreking van bilaterale of multilaterale verdragen

 

 • door beleidsverantwoordelijken te confronteren met hun verantwoordelijkheid t.o.v. de regio. Israël-Palestina is ontstaan uit de naweeën van de 2e wereldoorlog. Het probleem van Jodenhaat, Jodenvervolgingen en -uitroeiing maakt deel uit van de Europese geschiedenis. Europa heeft een plicht t.o.v. de regio. Vanuit die idee willen we ons ook vooral focussen op de rol van Europa als match-maker voor vrede. Europa ondersteunt rechtstreeks en onrechtstreeks een aantal instellingen in Palestina en Israël. Europa financiert voor een groot deel de Palestijnse instituties die een gebrek aan financiële middelen hebben. En Israël geniet als enig niet–Europees land een bevoorrechte status voor samenwerking met de E.U. Europa beschikt dus over drukkingsmogelijkheden om de situatie ter plaatse te beïnvloeden.

 

 • door toepassing te eisen van de eigen Europese en nationale wetten die discriminatie bestraffen en voorwaarden opleggen waaraan derde partijen moeten voldoen in relaties met Europa. Een voorbeeld daarvan is de Europese consumentenwetgeving die voorschrijft dat elk product correct gelabeld moet zijn. Dat betekent dat producten uit de settlements niet meer mogen gelabeld zijn als afkomstig uit Israël.

 

 1. Deelname aan acties van andere groepen met gelijkaardige doelstellingen

 

 

 

 

 

 

 1. Deelname aan acties en campagnes die de publieke opinie informeren
 • door druk uit te oefenen op overheid en burgers van Israël en/of Palestina

 

 • om op te komen voor de gelijkwaardige behandeling van burgers in Israël en Palestina.

 

 

SOEMOED website 25 feb 2015 - reacties naar jan_engelen@telenet.be